افزایش بینش فرزندان در زمینه هویت جنسی شان

اگر می خواهید دخترتان را به خوبی تربیت کنید و در پرورش وی بهترین روش ها را در پیش بگیرید بهتر است در ابتدا اطلاعات وی را از هویت جنسی اش بالا ببرید و باعث بالارفتن سطح فکر وی شوید این امر در پرورش فرزند پسر نیز صدق می کند

میدانیم، تقصیر خودتان نیست! خیلی چیزها را به شما نگفتهاند و خیلی از درسهایی که میتوانست شما را به پدر یا مادر توانمندتری تبدیل کند را به شما ندادهاند. اما واقعیت این است که باید خودتان آستینها را بالا بزنید و راهی برای شنیدن حرفهای نگفتهای که میتواند سرنوشت کودکتان را تغییر دهد پیدا کنید. ما هم در این مسیر تنهایتان نمیگذاریم و با کمک متخصصان به سوالاتی که ممکن است جوابشان سرنوشت کودکتان را تغییر دهد پاسخ میدهیم. سوالاتی که تا همین چند سال پیش، در گروه «اسمشو نبرها» جا میگرفتند و هیچکس نه از آنها و نه از پاسخهایشان حرفی به میان نمیآورد. دکتر جمشید بیگدلی، روانشناس یکی از کسانی است که میگوید باید از همین امروز برای هویتیابی جنسی کودکتان پا به پای او تلاش کنید و در این صفحه برایتان توضیح میدهد که برای کمک کردن به فرزندتان در پیدا کردن هویت جنسی چه قدمهایی را باید بردارید.

از چه حرف میزنیم؟

اگر دخترتان از بازی با همجنسهایش طفره میرود، دوست دارد ظاهرش را مثل پدرش درست کند و همیشه از اینکه دختر آفریده شده احساس تاسف میکند، مراقب باشید. همه این نشانهها میتواند گویای این باشد که او از جنسیتش ناراضی است و هویت جنسیاش بهدرستی شکل نگرفته است. هویت جنسی یعنی پذیرش جنس خود و رضایت داشتن از آن. اگر کودکتان مشکلی با نقشها و انتظارات متناسب با جنسیتش ندارد و خودخواسته و بدون هل دادنهای شما مثل همه همجنسهایش رفتار میکند، میتوانید امیدوار باشید که در دوره بلوغ و سالهای بعد از آن کمتر دچار آسیبهای ناشی از بحران هویت جنسی شود. یادتان نرود که سنگ بنا را در همین سالهای کودکی باید درست بگذارید و به او با راهنماییها و واکنشهای درست در شکلگیری هویت جنسیاش کمک کنید.

جای خالی را پر نکنید

اگر همیشه زنی ضعیف و منفعل بودهاید و بهخاطر همین ویژگیها آسیب زیادی دیدهاید، نباید اجازه دهید دخترتان قربانی این کمبودها شود. شمایی که همیشه بهخاطر ناتوانی در برآورده کردن نیازهایتان عذاب کشیدهاید، بعید نیست که بعد از مادر شدن بار زندگی را روی دوش فرزندتان بیندازید و با نیت ستون ساختن از او، زندگی را برایش سخت کنید. چنین خطایی را تنها شما مرتکب نمیشوید. پدری که از ناتوانیهای مادر یا همسرش به سطوح آمده یا مادری که بدون همسر و تنها با دخترش زندگی میکند هم ممکن است در تربیت فرزند خود دچار اشتباه شود و با خیال ساختن «ستون خانه» از فرزندش، نقشی را به او بدهد که متناسب با جنسیتش نیست. پس مراقب رفتارهای خودتان باشید و سعی نکنید خلأهای زندگیتان را توسط فرزندتان پر کنید.

منبع : hidoctor.ir
574
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید