امید به زندگی شما

در اعماق وجود خود به فکر فرو رفته اید که ....
به دنیا آوردن فرزند پسر
فقر مالی: می تواند 5سال از عمر را کاهش دهد.
تماشای بیش از 6 ساعت تلوزیون در روز: با کاهش 5 سال از طول عمر شما همراه است.
مصرف سیگار: یک دهه از عمر را کم می کند.
زندگی در کشورهای درحال جنگ: 25 سال از این مدت زمان را از انسان می گیرد.
احساس خوشبختی : در افزایش امید به زندگی نقش اساسی دارد.
مصرف سبزیجات خام: تا دوسال باعث افزایش امید به زندگی می گردد.
داشتن وزن اضافی : سه سال ازاین زمان را می کاهد.
مدیریت استرس: تا چهار سال باعث افزایش عمر می شود.
منبع : سلامت دیجیتال
174
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید