ثروتمند بودن در میانسالی،باعث بیماری افراد و کاهش ضریب هوشی آنها می شود!

اگر در میانسالی فرد غنی باشید این باعث نمی شود تا شما باهوش و یا سالم باشید.

محققان University of Southern Denmark با بررسی 207 اسکلت از گورستان های دانمارک و آلمان دریافتند که میزان سرب ناشی از ظروف غذا خوری در ترکیب بافت استخوان افراد شهرنشین بیشتر بوده است و میزان این فلز سمی در افراد حومه نشین و روستایی کمتر بوده است و این به لطف این است که آنها در ظروف ارزان و سفال بدون لعاب و تزئین غذا میل کرده اند.

آمار ها نشان می دهد که 30% از مردم شهرنشین در معرض سرب قرار دارند. سرب در سکه ، پنجره های رنگی شیشه ای ، کاشی ها و حتی آب وجود دارد.

تحقیقات نشان می دهد که شاید بتوان با پول بسیاری از چیزها را خرید و بدست آورد ، اما سلامتی و بصیرت را خیر.

این مقاله در مجله Journal of Archaeological Science در سال 2015 به چاپ رسیده است.

 

منبع : سلامت دیجیتال
598
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید