ارائه درمان جديدي براي سرطان پستان در ايران

 نتايج پژوهش هاي دانشجوي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي كه با همكاري محققان انستيتو پاستور ايران صورت گرفت، نشان مي دهد كه پلاسماي جت در مقايسه با ديگر روش ها براي درمان سرطان سينه موثرتر است.
فرحناز يزدان طلب مجري اين تحقيق پژوهشي با بيان اينكه پلاسماي جت يكي از پر استفاده ترين روش ها براي توليد پلاسماي اتمسفري سرد است، گفت: پلاسماي جت نوعي تخليه الكتريكي پايدار، هموژن و يكنواخت در فشار اتمسفري توليد مي كند و دماي گاز در اين تخليه الكتريكي كمتر از 50 درجه است كه براي درمان حساس به حرارت بسيار مناسب است.
وي خاطرنشان كرد: در طرح پژوهشي با عنوان «بررسي روش پلاسماي اتمسفري سرد در درمان سرطان سينه»، تاثير پلاسماي اتمسفري سرد روي سلول هاي سرطان سينه رده MDA-MB-231 مورد بررسي قرار گرفت.
دانشجوي كارشناسي ارشد بيوشيمي، هدف از انجام اين تحقيق را كه در فاز كشت سلولي انجام شده است، بررسي مهار رشد سلول هاي سرطاني سينه با استفاده از پلاسما جت اتمسفري سرد برشمرد.
به گفته يزدان طلب، در اين پژوهش از گاز هليوم براي ايجاد پلاسما در دماي اتاق به صورت تابش نقطه اي در سه زمان مختلف 60، 90 و 120 ثانيه استفاده شد و با استفاده از آزمايش سميت سلولي (MTT ) درصد زنده ماندن سلول هاي تيمار شده نيز مورد بررسي قرار گرفت.
وي يادآور شد: نتيجه اين مطالعه نشان داد كه با افزايش زمان تابش، ميزان زنده ماندن سلول هاي سرطاني درمان شده با پلاسما كاهش يافت.
يزدان طلب با استناد به نتايج اين طرح تحقيقاتي، زمان بهينه تابش پلاسما براي از بين بردن سلول هاي سرطاني را 90 ثانيه ذكر كرد.
يزدان طلب با بيان اين كه نتيجه اين مطالعه نشان مي دهد كه استفاده از پلاسماي اتمسفري سرد مي تواند روش درماني مناسبي براي سلول هاي سرطاني به شمار آيد، ادامه داد: سرطان سينه از شايع ترين انواع سرطان و دومين عامل مرگ و مير ناشي از سرطان در ميان زنان است.
وي ادامه داد: در سال هاي اخير روش هاي نويني براي كاهش عوارض جانبي و اختصاصي عمل كردن درمان ها براي مقابله با سرطان سينه صورت گرفته است تا تنها بافت توموري مورد تهاجم قرار گيرد و سلول هاي سالم از گزند اثرات درماني در امان بمانند و در اين ميان يكي از روش هاي غير تهاجمي استفاده از تكنيك پلاسماي فيزيكي غيرحرارتي است كه در آن از گازهاي يونيزه در دماي 30 تا 45 درجه سانتيگراد استفاده مي شود و بهترين تكنيك براي درمان هاي حساس به حرارت است.

منبع : ايرنا
978
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید