وجود 2250 گونه گیاهان دارویی و معطر در ایران

پتانسیل‌های طبیعی ایران و ارتباط آن با تنوع گونه‌های گیاهی دارویی گفت: ایران از تنوع گونه‌ای قابل توجه برخوردار است، با پیشرفت علم گیاه شناسی مدرن تعداد گونه‌های شناخته شده در آن به 8 هزار گونه بالغ است که 2250 گونه گیاهان دارویی و معطر است.

ولی اله مظفریان اظهار داشت: در میان کشورهای خاور میانه، ایران با تنوع کلیماتیک و اکولوژیک جغرافیایی و به دلیل قرار گرفتن در پهنه‌ای از جهان که در بر گیرنده سه ناحیه رویشی اروپا- سیبری ، ایرانو- تورانی و خلیج و عمانی است.

به گفته وی ایران از تنوع گونه‌ای قابل توجه برخوردار است، به طوری که امروزه با پیشرفت علم گیاه شناسی مدرن تعداد گونه‌های شناخته شده در آن به 8000 گونه بالغ است.

عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور افزود: در این میان قریب به 2250 گونه از آنها در ردیف گیاهان دارویی و معطر و 1750 گونه انحصاری بدون در نظر گرفتن گون‌ها است.

مظفریان اضافه کرد: برای اینکه بتوانیم ارتباط نزدیک این گونه‌ها را با پتانسیل‌های طبیعی و تنوع زیستی محیط‌های رویشی به دست دهیم ابتدا به بحث و توضیح پیرامون جغرافیایی گیاهی ایران باید بپردازیم.

وی یاداور شد: بر اساس مطالعات انجام شده، ایران در دو قلمروی بزرگ تقسیمات گیاهی به نام‌های قلمروی نیمکره شمالی و قلمروی حاره قدیم قرار می‌گیرد.

عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور بیان کرد: هر یک از این قلمروها تقسیمات متعددی دارند و به نواحی و حوزه های چندی تقسیم می‌شوند. در قلمروی نیمکره شمالی دو ناحیه رویشی اروپا- سیبری و ناحیه ایرانو- تورانی و در قلمروی حاره قدیم ناحیه صحاری – سندی نیز در ایران گسترش دارند و گیاهان شاخصی را در بر می‌گیرند.

منبع : خبرگزاری تسنیم
349
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید