کبد از نگاه طب سنتی چین

مفهوم کبد در طب سنتی چین تا حدودی متفاوت و در عین حال شایسته و سزاوار مطالعه دقیق‌تراست. مطابق نظر یکی از اساتید، هیچ چیز خارج از تئوری یین ـ یانگ نیست، بدین معنا که در فرهنگ چین، هرآنچه ماده که درجهان وجود دارد حاصل فعل و انفعالات ۲ نیروی مخالف است. همه چیز در دنیای شناخته شده ۲ جنبه، منظر و سیما دارد که دائماً درحال عملکرد متقابل (فعل و انفعالات) تغییر کردن و امتزاج کردن با یکدیگر می‌باشند. هیچ کدام از آنها بدون دیگری نمی‌تواند وجود داشته باشد، در واقع آنها سیمای متفاوت از یک چیز می‌باشند.
سلامتی در بدن زمانی ایجاد می‌شود که یین و یانگ در تعادل و هارمونی باشند. بمحض اینکه این تعادل بهم بریزد، نتیجه آن بیماریست. مفهوم یین و یانگ عمیق، فراگیر و نافذ است. هرچند پزشکی مدرن غربی الزاماً به این شکل فکر نمی‌کند، اما زمانیکه این مفهوم کلی و فراگیر را بدقت مورد آزمایش و فهمیدن قرار می‌دهد، افق جدیدی از نحوه نگریستن و درک ما نسبت به سلامتی و بیماری  (و چگونگی ایجاد شدن، از بین رفتن و باقی ماندن بیماری و سلامتی) در پیش روی ما قرار می‌گیرد.

یین Yin                          یانگ Yang
ماده                                انرژی
استراحت (منفعل)          ترمیم و بازسازی(فعال)
ماده حیاتی                       اعمال حیاتی

یین از یانگ خلق می‌گیرد. یانگ از یین برمی‌خیزد. فعالیت بیش از حد متابولیکی باعث تخلیه یین و ازدیاد یانگ می‌شود.
فعالیت کم‌تر از حد متابولیکی باعث کمبود یانگ و انباشتگی یین می‌شود
روش باستانی درمانی TCM پنج سیستم بدن را شناسایی می‌کند که هر کدام از آنها با ۵ عنصر اصلی طبیعت در ارتباط هستند. همچنین پنداشته می‌شود که هر یک از اندام‌های اصلی و داخلی بدن با یک قسمت خارجی بدن در ارتباط است که بروی آن تاثیر می‌گذارد. معمولا وضعیت آن قسمت خارجی بدن تشریحی از وضعیت اندام داخلی مربوط را نشان می‌دهد که با شرایط آب و هوایی در ارتباط است. جدول زیر این ارتباط را بطور مختصر نشان می‌دهد:

table

مطابق  TCM وظیفه اصلی کبد تنظیم گردش چی qi (اشتباهاً در برخی از متون “کی” معرفی شده است) به معنای انرژی زندگی و یا انرژی حیاتی می‌باشد.
چی مسئول کلیه فعالیت‌های بدن از جمله خون، خود چی و کارکرد درست سایر اندام‌های بدن می‌باشد.

منبع : سلامت دیجیتال
709
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید

تونیک تلخ یا نوشیدنی تقویتی تلخ