اثر داروی روان گردان مانند ضربه مغزی در یک تصادف است!

تحقیقات روی داروهای روان گردان از جمله «اکستازی» نشان داده است اثر مصرف بیش از حد یکبار «متامفتامین» روی مغز، بسیار شبیه به اثری است که پس از یک ضربه شدید به مغز در یک تصادف رو در رو با یک خودرو، ایجاد می شود.

 

«متامفتامین» یک ماده محرک بسیار اعتیادآور است که از لحاظ ترکیب شیمیایی با «آمفتامین» مرتبط است با این تفاوت که نسبت به آن به مراتب قوی تر و برای سیستم مرکز اعصاب به مراتب زیانبارتر است.

 

با مصرف این مواد حدود 12 درصد پروتئین های ناحیه کورتکس مغز، تخریب می شود و اثر مخرب آن در ناحیه هیوکامپوس مغز که حافظه در آن شکل می گیرد، نمود پیدا می کند.

 

منبع : hawzah.net
714
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید