تشخیص سرطان پروستات مهاجم با PET

تصویربرداری با مواد رادیواکتیو پوزیترون‌دهند (Positron emission tomography(PET یکی‌از روش‌های تصویربرداری در پزشکی هسته‌ای و ابزاری قدرتمند و غیر‌تهاجمی  است که قادر است از‌طریق نشان‌دادن تغییرات متابولیک و عملکردی ضایعه‌ اطلاعاتی را در جهت تشخیص و درمان بیماری‌ها دراختیار پزشک قرار‌دهد که ممکن‌است از‌ طریق سایر روش‌های تصویر‌برداری شامل‌CT‌ اسکن و MRI به‌دست‌نیاید.

PET مبتنی‌بر PSMA در افتراق ضایعات خوش‌خیم و سرطان ‌پروستات:

بیومارکر تصویربرداری مولکولی توانایی تشخیص سرطان پروستاتی که به‌سرعت در‌حال‌رشد است در مراحل اولیه داشته و آن‌را از ضایعات خوش‌خیم پروستات تمیز می‌دهد، که نیاز برآورده نشده‌ی بالینی را مطرح می‌سازد.

تصویربرداری به روش PSMA PET در‌مقایسه با تصویربرداری MR درتشخیص ضایعات سرطان‌پروستات با گرید بالا و مهم از لحاظ بالینی، از ویژگی بیشتری برخوردار است و از همه مهمتر این‌که دراین‌روش تصویربرداری می‌توان ضایعات خوش‌خیم پروستات را از سرطان ‌پروستات اولیه تشخیص‌داد.

دراین‌بررسی تعدادی بیمار مبتلا به سرطان‌پروستات مورد ارزیابی قرار‌گرفتند که قبل‌از برنامه‌ریزی برای انجام پروستاتکتومی با DCFBC PET F-18 تصویربرداری شدند. تعدادی دیگری از بیماران نیز تحت تصویربرداری لگنی پروستات به روش‌MR قرار‌گرفتند. 18F-DCFBC PET با تصویربرداری‌MR و آنالیز ایمونوهیستوشیمی سگوان‌های ‌پروستات (۱۲ ناحیه) و ضایعه غالب (dominant-lesion)  مرتبط بود. در روش تصویربرداری با PET هیچ نوع یافته‌ای دال‌بر وجود بیماری متاستاتیک مشاهده نشد.

نتایج حاصل نشان‌داد که تصویربرداری به روش ‌MR حساستر از روش 18F-DCFBC PET برای تشخیص سرطان ‌پروستات اولیه در آنالیز ضایعه در هر قطعه (حساسیت ۰/۱۷ و ۰/۳۹ به‌ترتیب برای تصویربرداری PET و MR) و در هر غالب (حساسیت ۰/۴۶ و ۰/۹۲ به‌ترتیب برای تصویربرداری‌PET وMR) ‌است. بااین‌حال، تصویربرداری به‌روش‌18F-DCFBC PET درمقایسه با تصویربرداری‌MR با آنالیز هر‌قطعه (ویژگی ۰/۹۶ و ۰/۸۹ به‌ترتیب برای تصویربرداری PET و MR برای آنالیز غیر دقیق و ۱/۰۰ در مقابل ۰/۹۱ برای آنالیز دقیق) از ویژگی بیشتری برخوردار بود و برای ضایعات با گرید بالا (با اندازه‌ی حجم بزرگتر یا مساوی ۱/۱ میلی‌لیتر) ویژگی بسیار بالایی داشت (امتیازدهی ۸ و ‌‌۹ گلیسون). این یافته‌ها بیانگر اهمیت تصویربرداری PET براساس PSMA در تشخیص و شناسایی بیولوژی سرطان‌پروستات هستند.

 

در‌حال‌حاضر تعدادی از عوامل PET مبتنی‌بر PSMA برای تصویربرداری سرطان‌پروستات عرضه شده‌اند که در بسیاری از آنها سیگنال برای جذب زمینه و حساسیت در‌مقایسه با رادیوداروی نسل اول PSMA ,18F-DCFBC PET بهتر است، که خود باعث تشخیص بهتر سرطان‌پروستات می‌شود و باوجود آن‌که مشخص‌نیست درنهایت کدام‌یک از عوامل تصویربرداری مولکولی متعدد سرطان‌پروستات (که در‌ حال حاضر در حال توسعه هستند) برای استفاده بالینی به تصویب برسد، این مطالعه و مطالعات گروه‌های دیگر حاکی از آن است که انواع مختلف ترکیب اتصال‌های ملکولی لیگاندهای PSMA فواید عمده‌ای برای تصویربرداری مولکولی سرطان‌ پروستات دارند.

جدا ‌از سرطان‌پوست، سرطان پروستات شایعترین سرطان دربین مردان است. با‌توجه به آمار انجمن سرطان آمریکا پیش‌بینی می‌شود در‌سال‌۲۰۱۵ حدود ۲۳۳/۰۰۰‌ مورد جدید  از سرطان ‌پروستات تشخیص ‌داده شود و حدود ۲۹/۴۸۰ مرگ‌و‌میر مرتبط با سرطان‌پروستات در‌این‌سال برآورد شده‌است.

 

منبع : pezeshkyemrooz.com
480
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید