image-1


جانوری عجیب بدون اعصاب و ماهیچه

این بسیار عجیب است که موجودی بدون داشتن مغز زندگی کند. این موجود ،کوچک و چند میلی متری است که ماهیچه و سلول عصبی در آن قابل تشخیص نیست . Trichoplaxطوری رفتار می کند که گویی سیستم عصبی دارد. این موجود به طور گسترده در دریاهای کم عمق دیده می شود. این توصیفات را دانشمندی در

National Institute of Neurological Disorders and Stroke in Bethesda, Maryland عنوان کرده است . این جاندار در شاخه Placozoa قرار می گیرد که گروه بزرگ و عمدتا مبهم از درخت زندگی هستند. این جاندار برای اولین بار در سال 2008 توسط  Carolyn Smith محقق انیستیتو National Institute of Mental Health کشف شد. در مطالعه ای در سال 2014 این دانشمند به همراه همکاران خود با استفاده از میکروسکوپ الکترونی 2 سلول ناشناخته را در این جاندار بررسی کردند. یک نوع سلول جدیدآن را crystal cells نامند که کمک می کند تا این جاندار محیط طراف خود را بشناسد و سلول دیگر آن که ممکن است حاوی آنزیم های هضم کننده باشد را   lipophil cells می نامند. محققان می گویند که احتمالا این جاندار باید راهی برای تشخیص غذا و رفتارهای تغذیه ای، حرکت و توقف آن داشته باشد.

Carolyn Smithمی گوید که این موجود عجیب چیزی شبیه بخشی از فلور باکتریایی روده انسان است که می تواند تکه غذا را شناسایی کند و این کار را با استفاده از سلول های cilial انجام می دهد. این دانشمند و گروه همکارانش گفته اند نتایج کامل تحقیقات آن ها در 2سپتامبر در مجله PLOS ONE چاپ می شود.

منبع : سلامت دیجیتال
662
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید