خواص درمانی بادام تلخ


خواص درمانی بادام تلخ

 

نام در طب سنتی: لوزالمر

نام انگلیسی: Bitter almond

نام علمی: Prunus amygdalus var amara

مزاج در دوم گرم و خشک

خواص در سر و گردن شستن سر با آن جهت حَزاز (حزاز = شوره) و قتل شپش (۱و۳)، اکتحال (مالیدن) آن مقوی باصره (بینایی) (۱-۳)، ضماد آن با روغن گل سرخ جهت درد سر بارد و کَلَف (۱و۳)، کوبیدۀ آن جهت درد گوش و صدا و وزوز گوش (۲).

خواص در پوست طلای آن جهت رفع کَلَف ( کَلَف= کک و مک، کمودت و تیرگی چهره که بیشتر در گونه ها روی میدهد.) (۱-۳)، ضماد خاکستر آن جهت سوختگی آتش مفید (۱و۳)، ضماد آن با سرکه یا شراب جهت رفع زخمهای کهنه، قوبا (اگزما)، جَرب (گال)، حَکه (خارش).

خواص در سینه در پاک سازی و خروج اخلاط غلیظ مفید (۱-۳)، در رَبو (تنگی نفس شدید) و سرفه و ورم ریه مفید است خصوصاً با نشاسته (۱-۳).

خواص در شکم دهانه رگهای دهان بسته را باز میکند (۲)، با عسل جهت درفع درد کلیه، بازشدن سُدِه در کبد و طحال و رفع یرقان و امراض طحال (۱-۳)، با ماءالعسل جهت رفع قولنج (۱-۳)، آشامیدن طبیخ آن جهت تنقیه طحال، کلیه، رفع قولنج و خروج کرم معده مفید (۱و۳)، حُمول یا شیاف رحمی آن نافع در خروج جنین و مدر حیض (۱-۳).

مصلحات مضر امعاء ← مصلح آن: شکر و نبات و بادام شیرین و خشخاش (۱و۳).

ریشه بادام تلخ ضماداً جهت جمیع دردها نافع (۱)، بپزند و بر لکه های سیاه پوستی گذارند بسیار نافع (۲)

 

روغن بادام تلخ

مزاج گرم و مرطوب

مسهل اخلاط لزج و چسبنده و سوداویه در نواحی معده

جهت رَبو، ورم سپرز، درد گرده، عسر البول، رفع قولج، اختناق رحمی ورم و انقلاب آن مفید است

قطور آن در گوش (چکاندن در گوش) جهت تسکین درد گوش و رفع دَوی ( آواز کردن در گوش)

حُمول و فَرزِجَه (شیاف) آن جهت خروج جنین و مشیمَه (پرده روی جنین) شود

 

منبع : islamicteb.com
662
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید