راهی برای مشاهده اجسام پشت دیوار پیدا شد

یکی از خواسته های همیشگی بشر دیدن اجسام از پشت ماده های غیر شفاف بوده است. به این منظور که اجسام پشت دیوار قابل مشاهده باشد. به نظر میرسد که در این راه روشی دست پیدا شده است. روشی که با استفاده از آن، شاید تا مدتی دیگر بتوانیم پشت دیوار را نیز ببینیم.

به تازگی، محققان دانشگاه MIT؛ راهی یافته اند که میتوان اجسام موجود در پشت یک دیوار را مشاهده کرد. با توجه اطلاعات موجود از این آزمایش، محققان توانسته است به وسیله قدرت امواج وای-فای به راهی دست پیدا کنند که کامیپیوتر ها اجسام سختی که پشت دیوار قرار دارند را شناسایی کنند.

راهی برای مشاهده اجسام پشت دیوار پیدا شددر این روش جدید، دستگاهی سیگانال های وای-فای را ارسال میکند. سیگنال های ارسال شده توسط آن دستگاه از دیوار عبور میکند و به فردی که در پشت دیوار قرار دارد بر خورد میکند. این سیگنال های ارسال شده، همانند نور بازتاب پیدا میکنند و دستگاهی که سیگنال ها را ارسال نموده بود، بازتاب آن ها را دریافت میکند. پس از دریافت بازتاب های موجود از بدن انسان، اطلاعات موجود به نرم افزاری داده میشود که میتواند با استفاده از آن را شکل بدن انسان را نمایان سازد و موقعیت آن را در پست دیوار تشخیص دهد.

این تکنولوژی که به تازگی دست یافتنی شده است، میتواند در زمینه های مختلفی به کار گرفته شود. برای نمونه یکی از استفاده های مهم آن در خانه های هوشمند است. که میتواند با استفاده از این تکنولوژی، اگر فردی وارد شد، افراد را مطلع سازد و یا با پلیس تماس بر قرار کند.

منبع : سایت زوم تک
503
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید