مردان واقعی فریب نمی دهند

 • مردان واقعی با احترام برخورد می کنند.

اگر خواهان احترام از سوی دیگران هستید پس خودتان به دیگران احترام بگذارید. ادب و احترام نسبت به همسر باعث می شود او به شما اعتماد کند و این رفتار شما علاقه شما را به همسرتان نشان می دهد.

 • مردان واقعی ارتباطات خوبی دارند.

ارتباط برقرارکردن یکی مهمترین اجزاء داشتن یک رابطه خوب است . یادتان باشد در این رابطه هیچ رازی نباید بین زوج ها باشد. مردان واقعی با دقت به حرف های همسرشان گوش می دهند.

 • یک مرد واقعی هرگز با یک تلفن یا نامه و یک پیام از کسی که دوست دارد جدا نمی شود.
 • یک مرد واقعی همسرش را یک غنیمت نمی داند. دوست دارد همیشه همسرش همه جا درکنار او ودر یاد او باشد.
 • مردان واقعی لطف و محبت خود را نشان می دهند. در برابر همسرتان خودتان را شاد نشان دهید و صادقانه نشان دهید که به او اهمیت می دهید..
 • مردان واقعی هرگز به زنی که دوستش دارند آسیب نمی زند. آنها هرگز از زنان سوء استفاده نمی کنند و احساساتشان را به بازی نمی گیرند.
 • مردان واقعی می دانند چه چیز در زندگی مهم است.
 • مردان واقعی از نظر هیجانات خود را کنترل می کنند و دراین کار همت دارند.
 • مردان واقعی تمایل به برقراری ارتباط جنسی را دو طرفه می دانند.
 • مردان واقعی با زنانی که آنها را دوست ندارند و برای خوش گذرانی مناسب اند قرار نمی گذارند.
 • مردان واقعی اراده خود را نشان می دهند.
 • مردان واقعی نیازهای همسر و فرزندان خود را می دانند و درک می کنند.
 • یک مرد واقعی تنها برای زنی که همسر اوست وقت می گذراد و با چشمانش فقط به همسر خود نگاه محبت آمیز دارد.
 • یک مرد واقعی به نکاتی فراتر از امیال خود توجه دارد.
 • یک مرد واقعی وجدان دارد و ارزش واقعی خود و شهرت مردانگی اش را می داند.
منبع : سلامت دیجیتال
551
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید