مهمترین ابراز شکوفایی تخیل کودکان

کودکان از طریق بازی‌ها، قصه، نمایش‌ها و تلوزیون، رفتارهای نامناسب اجتماعی را الگو قرار داده و جایگزین رفتار نامطلوبش می‌کند هم چنین والدین باید به تمامی رفتارهای مطلوب کودک پاداش دهند و او را مورد تحسین قرار دهند.
 قصه درمانی در تکامل مغز کودکان نقش مهمی را ایفا کرده و می‌توان آن به دوره دوم جنینی نیز مرتبط دانست.
 از آن جایی که دوران کودکی، بحران لجبازی است، وقتی والدین مستقیما کودک را انجام دادن کاری منع می‌کند، در نتیجه کودک می‌کوشد تا دقیقا برعکس رفتار کند در حالی‌که با قصه درمانی می‌توان به طور مستقیم، بر رفتارهای غلط کودک تأثیر مثبت داشته و او را به فکر کردن وا داشت.
 قصه در رشد روانی و اخلاقی کودکان تأثیر بسیار دارد همچنین قصه پلی میان کودک و دنیای اطراف او که مستقیما در تخیل کودک تأثیر داشته و به تخیلات کودکانه او، جهت می‌دهد.
منبع : yjc.ir
719
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید