چرا ماه می درخشد؟


چرا ماه می درخشد؟

می دانید که کره زمین تاریک خواهد بود اگر نور همسایگان آسمانی اش نباشد. ماه می درخشد چون سطح این کره نور های دریافتی از خورشید را بازتاب می کند. اگر چه گاهی به نظر می رسد که ماه نورانی تر می درخشد اما حقیقت این است که ماه تنها 3 تا 12 درصد نورهای دریافتی از خورشید را بازتاب می کند. با توجه به اینکه ماه هر 5/29 روز یک بار به دور خورشید می گردد بنابراین مقدار نور بازتابی آن نیز با توجه به موقعیت خورشید نسبت به ماه متفاوت می شود. بیشترین دریافت نور و بازتاب آن از ماه زمانی است که زاویه 180 درجه با خورشید دارد. هلال ماه زمانی برای ما قابل رویت است که ماه بین خورشید وزمین قرار گیرد. یک روز قبل و یک روز بعد از ماه نو ، ماه به رنگ نقره ای در آسمان دیده می شود و این بخش ها همان هایی هستند که دربرابر خورشید قرار ندارند.

منبع : سلامت دیجیتال
1087
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید